کتاب مقدس عهد عتیق : داستان آفرینش

در ابتدا، آسمانها و زمین‌ را آفرید و زمین‌ تهی‌، بایر و تاریک و روح‌ خداوند سطح‌ آبها را فرو گرفته بود‌. خدا گفت‌: روشنایی‌ بشود و روشنایی‌ شد و روشنایی‌ را دید که‌ نیکوست‌ و روشنایی‌ را از تاریکی‌ جدا ساخت‌ و روشنایی‌ را روز نامید و تاریکی‌ را شب‌. شام‌ بود و صبح‌ بود، روز‌ اول!

خدا گفت‌: فلکی‌ باشد در میان‌ آبها و آبها را از آبها جدا کند و خدا فلک‌ را ساخت‌ و آبهای‌ زیر فلک‌ را از آبهای‌ بالای‌ فلک‌ جدا کرد و چنین‌ شد و خدا فلک‌ را آسمان‌ نامید. شام‌ بود و صبح‌ بود، روز‌ دوم‌ !

خدا گفت‌: آبهای‌ زیر آسمان‌ در یکجا جمع‌ شود و خشکی‌ ظاهر گردد و چنین‌ شد و خشکی‌ را زمین‌ نامید و اجتماع‌ آبها را دریا و دید که‌ نیکوست‌  و گفت‌: زمین‌ نباتات‌ برویاند، علفی‌ که‌ تخم‌ بیاورد و درخت‌ میوه‌ای‌ که‌ موافق‌ جنس‌ خود میوه‌ آورد که‌ تخمش‌ در آن‌ باشد، بر روی‌ زمین‌ و چنین‌ شد و زمین‌ نباتات‌ را رویانید، علفی‌ که‌ موافق‌ جنس‌ خود تخم‌ آورد و درخت‌ میوه‌داری‌ که‌ تخمش‌ در آن‌ موافق‌ جنس‌ خود باشد و دید که‌ نیکوست‌، شام‌ بود و صبح‌ بود، روز‌ سوم‌!

خدا گفت‌: نیروها در فلک‌ آسمان‌ باشند تا روز را از شب‌ جدا کنند، برای‌ آیات‌ و زمانها و روزها و سالها تا بر زمین‌ روشنایی‌ دهند و چنین‌ شد. خدا دو نیر بزرگ‌ ساخت‌، نیر بزرگ را برای‌ سلطنت‌ روز و نیر کوچک را برای‌ سلطنت‌ شب‌، و ستارگان‌ را و آنها را در فلک‌ آسمان‌ گذاشت‌ تا بر زمین‌ روشنایی‌ دهند تا سلطنت‌ نمایند بر روز و شب‌، و روشنایی‌ را از تاریکی‌ جدا کنند. و دید نیکوست‌، شام‌ بود و صبح‌ بود روز چهارم‌!

گفت‌: آبها به‌ انبوه‌ جانوران‌ پر شود و پرندگان‌ بالای‌ زمین‌ بر روی‌ فلک‌ آسمان‌ پرواز کنند پس‌ نهنگان‌ بزرگ‌ آفرید و همة‌ جانداران‌ خزنده‌ را، که‌ آبها از آنها موافق‌ اجناس‌ آنها پر شد و همة‌ پرندگان‌ بالدار را به‌ اجناس‌ آنها و دید که‌ نیکوست‌ و آنها را برکت‌ داد‌، گفت‌: بارور و کثیر شوید و آبهای‌ دریا را پر سازید و پرندگان‌ در زمین‌ کثیر بشوند. شام‌ بود و صبح‌ بود، روز‌ پنجم‌!

گفت‌: زمین‌، جانوران‌ را موافق‌ اجناس‌ آنها بیرون‌ آورد، بهایم‌ و حشرات‌ و حیوانات‌ زمین‌ به‌ اجناس‌ آنها و چنین‌ شد پس‌ حیوانات‌ زمین‌ را به‌ اجناس‌ آنها بساخت‌ و بهایم‌ را به‌ اجناس‌ آنها و همة‌ حشرات‌ را به‌ اجناس‌ آنها و دید که‌ نیکوست‌ و گفت‌: آدم‌ را بصورت‌ ما و موافق‌ شبیه‌ ما سازیم‌ تا بر ماهیان‌، پرندگان‌، خزندگان، بهایم‌، بر تمامی‌ زمین‌ و همة‌ حشرات بر زمین‌ حکومت‌ نماید. آدم‌ را بصورت‌ خود آفرید، بصورت‌ خدا. ایشان‌ را نر و ماده‌ آفرید و او را برکت‌ داد و بدیشان‌ گفت‌: بارور و کثیر شوید و زمین‌ را پر سازید و در آن‌ تسلط‌ نمایید، بر ماهیان‌ دریا و پرندگان‌ آسمان‌ و همة‌ حیواناتی‌ که‌ بر زمین‌ می‌خزند، حکومت‌ کنید.

گفت‌: همانا همة‌ علف‌های‌ تخم‌داری‌ که‌ بر روی‌ تمام‌ زمین‌ است‌ و همة‌ درختهایی‌ که‌ در آنها میوة‌ درخت‌ تخم‌دار است‌، به‌ شما دادم‌ تا برای‌ شما خوراک‌ باشد و به‌ همة‌ حیوانـات‌ زمیـن‌ و به‌ همة‌ پرندگان‌ آسمان‌ و به‌ همة‌ حشرات‌ زمین‌ که‌ در آنهـا حیـات‌ است‌، هر علف‌ سبز را برای‌ خوراک‌ دادم‌ و چنیـن‌ شـد و هر چه‌ ساختـه‌ بـود، دیـد و همانـا بسیار نیکـو بود. شام‌ بـود و صبح‌ بـود، روز ششـم‌!

/ 2 نظر / 35 بازدید
نرگسیب

[گل]

ملودیکا

کاش همه چیز از روز اول شروع می شد ...