مولی الموحدین، امیر مومنان : نهج البلاغه

دعوت او را پذیرفتند و در برابر فرمان الهى سستى و درنگ نکردند و در اجراى فرمان الهى توقف نپذیرفتند. پس کجى ‏هاى هر چیزى را راست، و مرزهاى هر یک را روشن ساخت، و با قدرت خداوندى بین اشیاء متضاد هماهنگى ایجاد کرد، و وسایل ارتباط آنان را فراهم ساخت، و موجودات را از نظر حدود، اندازه، و غرائز، و شکل‏ ها، و قالب‏ها، و هیأتهاى گوناگون، تقسیم و استوار فرمود، و با حکمت و تدبیر خویش هر یکى را به سرشتى که خود خواست در آورد.

/ 0 نظر / 7 بازدید