کن کان : داستان کوتاه کچلون

فیلبانى سوار بر فیلش از آن نزدیکى میگذشت. وقتى فریاد کمک را از آسمان شنید سر بلند کرد و دید زنبیل ساز از درخت آویزان شده. زنبیل ساز فریاد کشید: مرا پایین بیاور، در عوض قول مى دهم تا آخر عمر خدمتکارت باشم! فیلبان فورا فیل را به طرف آن درخت راند و روى پشت فیل ایستاد و دستش به پاى زنبیل ساز رسید و توانست آن را بگیرد. در این موقع فیل احساس کرد که فیلبان با پا به پشتش سخت فشار میآورد تا راه بیفتد.

با این خیال به راه افتاد و آنها را در حالیکه زنبیل ساز از شاخه ى درخت و فیلبان از پاى زنبیل ساز آویزان بود به حال خود گذاشت. هر دو مرد فریاد مى کردند: کمک! کمک! اتفاقا چهار مرد کچل از آن نزدیکی میگذشتند و وقتى فریاد کمک را شنیدند، شگفت زده ایستادند. زنبیل ساز و فیلبان فریاد زدند: ما را نجات دهید! در عوض قول مى دهیم که تا آخر عمر خدمتکار شما باشیم!

آن چهار مرد کچل از این که به آسانى میتوانستند دو تا خدمتکار پیدا کنند خوشحال شدند و فریاد زدند: خودتان را نگه دارید!  و بعد دویدند و تور آوردند و گوشه هاى تور را به دور گردن خود بستند و تور را زیر درخت نگه داشتند و فریاد کشیدند: بپرید پایین. شما را خواهیم گرفت. زنبیل ساز دستش را از شاخه ى نخل رها کرد و هر دو درست افتادند وسط تور. ضربه ى سقوط چنان شدید بود که چهار مرد کچل به سوى همدیگر کشیده شدند و سرهاى کچلشان آنچنان به همدیگر خورد که هر چهار تا نقش زمین شدند. زنبیل ساز و فیلبان بدون اینکه اسیبى ببینند به زمین رسیدند و همان موقع پا به فرار گذاشتند و تصمیم گرفتند پس از این مواظب رفتارشان باشند.

/ 1 نظر / 20 بازدید
محدثه

ای خدای من..چه احساسی بود......[قلب] مادرفداکارترین موجودکره ی زمین این جمله تقدیم به ماسحِ هنرمند[گل]