مهربون : تمرین نوشیدن صحیح آب!

 حقیقت، داستان و افسانه

 

لیوان اول، درست بعد از بیدار شدن از خواب: خداوندا سپاس تو را که بار دیگر به من طلوع خورشید را هدیه دادی، قول می دهم امروز، هرجا که بروم، مهری برسانم،حتی با لبخندی، به من کمک کن امروز را به شاهکاری بی همتا تبدیل کنم. لیوان دوم،حدود ساعت ده صبح: افتخار میکنم که از امروز، پاک ترین انسان روی زمین هستم. لیوان سوم،حدود ساعت دوازده ظهر: من نظر کرده ی خداوندم. لیوان چهارم،بعد از نهار: خداوندا تو را سپاس به خاطر برکاتی که به من بخشیدی، خزانه ی غیبت را به روی من و خانواده ام بگشای. لیوان پنجم،ساعت چهار عصر: عشق الهی،هم اکنون مرا ثروتمند و توانگر میسازد. لیوان ششم، ساعت شش عصر: به هر سو که مینگرم، موفقیت به من لبخند میزند. لیوان هفتم،قبل از شام: هر روز از هر لحاظ،بهتر و بهتر میشوم. لیوان هشتم،قبل از خواب: خداوندا، سپاس تو را که یک روز دیگر را به من هدیه دادی.خود و خانواده ام را به تو میسپارم، ای مهربانترین مهربانان. خوابی آرام به من هدیه ده؛ که من عاشق تو هستم.

/ 1 نظر / 19 بازدید
نرگسیب

خداوندا سپاس تورا،که بار دیگر به من طلوع خورشید را هدیه دادی، قول می دهم امروز،هرجا که بروم،مهری برسانم، حتی با لبخندی، به من کمک کن امروز را به شاهکاری بی همتا تبدیل کنم.[لبخند][گل]