رضا خندان : آخروس

در خزینه، دریا خشک‌کن به کمک آخروس مى‌شتابد و تمام آب خزینه را خالى مى‌کند. پس از آن آخروس را به حکم شاه در میان مرغ و خروس‌ها مى‌اندازند. و آخروس با بیرون فرستادن روباه همه مرغ و خروس‌ها را از بین مى‌برد. گوسفند‌هاى پادشاه هم به‌وسیلهٔ گرگ دریده مى‌شوند. همچنین گاوها و شترها را شیر پاره مى‌کند و نابودشان مى‌سازد. شاه به فکر چاره مى‌افتد و ناچار چون به این نتیجه مى‌رسد که این خروس بیش از یک شاهى نمى‌تواند از خزانه بردارد، وى را به خزانه مى‌فرستد. آخروس نیز همهٔ پول‌ها و جواهرات خزانه را به پائین تنهٔ خود کشیده و مى‌‌رود.

/ 0 نظر / 13 بازدید