داستان سنگ قبر

شیوانا خنده ای کرد و پاسخ داد: سنگ قبر مرا از جنس آیینه انتخاب کن و روی آن هیچ چیز ننویس! بگذار مردمی که بالای آن می ایستند تصویر خودشان را ببینند و اگر هم آمرزشی طلب می کنند نصیب خودشان شود. مرد ثروتمند که حسابی جا خورده بود برای اینکه جلوی اطرافیانش کم نیاورد با تمسخر گفت: اما همه که برای دعای آمرزش بالای سنگ قبر نمی ایستند؟ و شیوانا با همان تبسم گرم و صمیمانه همیشگی اش گفت: آنها آیینه ای بیش نخواهند دید!

/ 2 نظر / 9 بازدید
کژال

سلام نظرات همه بخش ها که غیر فعال است!! متشکرم رهگذر [گل]

kazhal

سلام نظرات همه پستها که غیر فعال است!! سپاسگزارم رهگذر. [گل]