درس اول، زنگ آخر

استاد رو به دانشجویان کرد و گفت: من همین مسابقه را در کلاس دیگری بر پا کردم و همه کلاس برنده شدند زیرا هیچکس بادکنک دیگری را نترکاند، چرا که قرار بود بعد از 1 دقیقه هر کس بادکنکش سالم ماند، برنده باشد که این چنین هم شد.

نه تنها در این داستان بلکه کلا ما انسان ها باید بیاموزیم که در جامعه رقیب یکدیگر نیستیم. قرار نیست ما برنده باشیم و دیگران بازنده. قرار نیست خوشبختی خود را با تخریب دیگران تضمین کنیم؛ می توانیم با هم بخوریم، با هم رانندگی کنیم، با هم شاد باشیم. با هم، با هم ...

/ 0 نظر / 9 بازدید