شکوه قاسم نیا : قصه های هزارویک شب

شهرزاد با این اقدام، خیال تسلیم شدن در برابر مرگ ناخواسته را ندارد؛ بلکه می خواهد با تکیه بر سلاح فکر و اندیشه و خیال خود، زخمی را که بر روح و روان شاه نشسته التیام بخشد، و از سویی سرنوشت خود و هم جنسان خود را تغییر دهد. او از همان شب اول ازدواج، فکر و اندیشه را به کار می گیرد، لب به سن باز می کند و قصه ای شیرین و جذاب برای شاه تعریف می کند. اما نه این قصه در شب اول پایان می گیرد و نه عمر شهرزاد!

ادامه ی قصه به شب بعد موکول می شود و پایان عمر شهرزاد نیز به شب دیگر ، اما شب دیگر هم حکایت همین است! قصه پایان نمی گیرد و شاه، شیفته ی شنیدن ادامه ی آن، قتل همسر را یک روز دیگر به عقب می اندازد. شب بعد و شب های بعد، قصه شیرین تر و جذاب تر پیش می رود ... به این ترتیب، شهرزاد با جادوی کلام خود و مدد ذهن خلاقش، در حقیقت آفریننده و راوی قصه و داستان هایی می شود که تا هزارویک شب ادامه پیدا می کند.

در هر قصه، پندی به ملک شهریار داده می شود. این پندها و پیام های تک تک است که ملک شهریار را به سوی پیام بزرگ انسانیت رهنمون می سازد. اتصال درست و محکم حلقه های قصه ها و جذابیت هزارتوهای ذهنی شهرزاد و کار روان درمانی او با موفقیت پیش می رود و سرانجام در پایان هزارویکمین شب، دیگر اثری از کینه و بدخواهی در شاه باقی نمی ماند، بنابر این قتل شهرزاد و دیگر دختران برای همیشه از یاد او می رود و شهرزاد بانوی همیشگی دربارش می شود و گنجینه ی ادبی بزرگی از افسانه های پیشینیان برای ما و دیگران به یادگار می ماند.

شهرزاد: ای شهریار! افسانه سرایان پیشین چنین آورده اند که ماهیگیری پیر، زنی با دو دختر و یک پسر داشت، بی چیز و تهیدست بود. او هر روز به کنار دریا می رفت و تنها چهار بار تور خود را در آب می انداخت و هر چه به تورش می افتاد خرسند بود. روزی از روزها ماهیگیر مثل همیشه به کنار دریا رفت و تور خود را در آب انداخت و یک ساعتی انتظار کشید، خواست تور را بیرون بیاورد، دید خیلی سنگین است تخته چوبی چون میخ در کنار دریا کوفت و تور را به آن بست و خود در آب رفت و با تلاش بسیار تور را از آب بیرون کشید. دید خری مرده به تور افتاده است. گفت: خداوندا امروز عجب روزی ای نصیب من شد! لاشه خر را به کناری انداخت و دوباره تور را در دریا فرو برد.

ساعتی بعد آن را بیرون کشید دید از بار اول سنگین تر است. دوباره مجبور شد در آب برود و تور را به سختی به ساحل آورد، دید خمره ای است پر از سنگ و گل، به درگاه خدا نالید و این شعر خواند: جهان شربت هر که از یخ سرشت، به جز شربت من که بر یخ نوشت، ز بی آبیم سینه سوزد درون،‌ قدم تا سرم غرق دریای خون ... بار سوم تور را در دریا انداخت. و وقتی بیرون آورد مقداری سفال شکسته و خرده شیشه در تور دید. گفت: الا ای برآورده چرخ بلند، چه داری به پیر مرا مستمند. جوان چون بدم برترم داشتی، به پیری مرا خوار بگذاشتی. و سر به آسمان برداشت و گفت: خداوندا، خودت خوب می دانی که من بیش از چهار بار تور در دریا نمی اندازم و تا به حال سه بار تورم پر از چیزهای سنگین و به دردنخور بوده است.

بار چهارم تو را در دریا انداخت. ساعتی انتظار کشید و خواست آن را بیرون بیاورد. دید بسیار سنگین تر از سه بار گذشته است. تور را به میخ بست و خود در آب جست و با تلاش و تقلا تور را از آب بیرون کشید. این بار خمره ای رویین در تور افتاده بود که قلع بر در آن ریخته و با نگین سلیمان مهرش کرده بودند. با هزار زور و زحمت در خمره را گشود و آن را وارونه کرد و تکان داد که اگر چیزی در آن هست بیرون بریزد. دودی از خمره بیرون آمد و به هوا رفت ماهیگیر مات و مهبوت نگاه کرد ناگهان دود یکی شد و از میان آن دیوی پیدا شد که سرش به ابرها می رسید. نفس ماهیگیر از ترس بند آمد. اما دیو تا چشمش به ماهیگیر افتاد گفت: گواهی می دهم که خدا یگانه است و سلیمان، پیامبر خدا است. ای پیامبر مرا نکش و من قسم می خورم که از فرمان تو دیگر سرپیچی نکنم!

ماهیگیر گفت: ای دیو چه می گویی؟ ما در دوره اخرالزمان زندگی می کنیم و سلیمان نبی هزار و هشتصد سال پیش در گذشته است. بگو ببینم ماجرای تو و این خمره چیست؟ دیو همین که سخنان ماهیگیر را شنید، فریاد کشید: ای مرد، آماده ی مرگ باش که تو را خواهم کشت. لرزه بر اندام ماهیگیر افتاد و گفت: ای سرور دیوان و ای پادشاه غولان! مگرچه کرده ام که می خواهی مرا بکشی؟ دیو گفت: به هر صورتی که خود بخواهی تو را خواهم کشت. بدان که من از فرمان سلیمان سرپیچی کردم و او و وزیرش آصف بنبرخیار را پیش من فرستاد و او مرا پیش سلیمان برد و از من پرستش خدا و فرمانبرداری پیامبر را خواستند. باز هم سرپیچی کردم و آنها مرا در این خمره رویین زندانی کردند و به دریا انداختند.

در حقیقت هفتصد سال ته دریا بودم و با خود گفتم هر کس مرا نجات دهد او را از مال دنیا بی نیاز می کنم و همه آرزوهایش را برمی آورم. هفتصد سال دیگر گذشت و در نظر داشتم گنج های عالم را به کسی دهم که مرا نجات دهد، چهارصد سال دیگر ماندم و شرط کردم هرکه مرا رهایی دهد او را به هر صورت که خود بخواهد، بکشم. و حالا تو مرا رهایی دادی و بگو تو را چگونه به قتل برسانم؟ ماهیگیر حیران و سرگردان ماند و هر چه گریه و زاری کرد، در دل سنگ دیو اثری نداشت. با خود گفت: هرچه باشد او دیوی است کم هوش و نیرومند و من انسانی کم زور و هوشمند، باید با نیرنگ او را از پای در آورم. بنابر این گفت: ای بزرگ دیوها، من هر چه فکر می کنم نمی توانم باور کنم که هیکلی به این بزرگی در خمره ای به این کوچکی جا بگیرد. سپیده دمید و شهرزاد لب از گفتن فرو بست.

شب دوم. شهرزاد گفت: ای شهریار! و اما ادامه ی حکایت. دیو خندید و گفت: واقعا باور نمی کنی که من در این خمره زندانی بودم؟ ناگهان تنوره کشید و به صورت دود درآمد و به آسمان رفت و دود ها همه پایین آمده و به داخل خمره رفت. ماهیگیر در چشم بهم زدنی در خمره را گذاشت و مهرنگین حضرت سلیمان را بر آن نهاد. آه از نهاد دیو برآمد. ماهیگیر خمره را برداشت و به کنار دریا آورد. دیو از درون خمره فریاد زد: چه کار می کنی؟ ماهیگیر گفت: می خواهم تو را به دریا بیندازم که تا ابد در آنجا بمانی. دیو به ناله و زاری افتاد: مهر از سرخمره بردار و مرا آزاد کن تا پاداش خوبی به تو بدهم. ماهیگیر گفت: دیگر به تو اعتماد ندارم و حکایت من و تو داستان وزیر ملک یونان و حکیم رویان است ...

/ 0 نظر / 61 بازدید