امیر مولایی : یعنی چه کار می کنی؟

در حقیقت گزارش محسن باغبان از ویراستاری داستان دیگری است. او سفره دلش را باز کرده و کتابی نوشته همه فن حریف؛ شرحی از کار ویراستار به دست داده، در خلال آن از تجربه های خودش گفته، شماری خاطره شیرین چاشنی کار کرده و حتی در یکی دو فصل غلط نویسی هم کرده که موجب ترک عادت خواننده فارسی نشود؛ البته از روی عمد و درست نویسی این قسمت ها را در پایان همان بخش آورده؛ و کلی پند و اندرز هم داده است که باید چگونه زیست! در کل، حرفی را ناگفته نگذاشته و شاید به قول خودش، سرانجام کار توانسته باشد جواب بلند بالایی به این سئوال داده باشد که "ویراستاری یعنی چه کار می کنی؟"

محسن باغبان : مصایب آقای ویراستار

/ 0 نظر / 7 بازدید