کمبوجیه و بردیا

سالهای سال گذشت و کوروش در جنگ با ماساژت ها، یعنی خورشید پرست ها، کشته شد. به دلیل نابسامانی در مصر کمبوجیه به مصر لشکر کشید. وقتی در مصر اوضاع آرام شد، خبر رسید که بردیا در ایران کودتا کرده و شاه شده. در حقیقت گئومات بردیای دروغین با فریبکاری و زورستانی با طرح معرفی خود به نام بردیا، تخت پادشاهی را مالک شد.

در همین موقع داریوش وارد ایران شد. او از کسانی بود که میدانست بردیا کشته شده است، داریوش که عاشق آتوسا، دختر کوروش بود خیلی آرام و بی سرو صدا فهمید که بردیا نه در پارس بلکه در کرمان تاجگذاری کرده و همین مسئله شک او را بیشتر کرد چون شاهان ایرانی در پارس تاجگذاری و زندگی میکردند. قاتل بردیا همان گئومات بود که خود را به جای برادر پادشاه معرفی کرد. گئومات اهل پیشیاوودا بود ولی بعد از آن سرزمین به منطقه آتروپاتن رفت و چندی در آتشکده ای واقع در ساحل چیچست بسر برد.

گئومات مردی بود که از نظر ظاهری شبیه کمبوجیه بود. از آنجای که گئومات آدم عیاشی بود از به قتل رساندن بردیا، یکصد خانه فراهم کرد و در هر خانه یک زن جا داد و روزها و شبها به خانه هایش سر می زد. مردم حیرت میکردند چون بردیه جوانی عفیف بود و فقط به زن خود اکتفا میکرد چگونه اینطور عیاش شده است. گئومات از معاشرت با زن بردیا خودداری مینمود زیرا میدانست که آن زن وی را خواهد شناخت.

داریوش که حدس زده بود که کسی که شاه ایران شده بردیا نیست، مغی به نام گئوماته است؛ نشانی او را به آتوسا داد و آتوسا هم خبر را برای داریوش آورد که حدست درست است و کسی که خودش را بردیا می نامد یک گوش ندارد. اینجا بود که داریوش و ۶ نفر از دوستان و سردارانش چنان دماری از روز گئومات و برادرش درآوردند که نگو و نپرس، و بعد هم همه به خوبی و خوشی زندگی کردند.

/ 0 نظر / 216 بازدید