لیندا کیانی : شهرزاد برای سلطان قصه گفت

پس در حقیقت به حیله ی زنی گرفتار شد. به قصه گوش داد. هزار و یک شب به هزار و یک افسان. و وقتی چشم باز کرد پدر دو بچه بود و گرفتار عشق شهرزادش. هزار و یک شب تمام، شهرزاد برای سلطان قصه گفت. هزار و یک شب تمام، زنی قصه می گفت، داستان می نوشت و تو می خواندی و نمی دانستی قصه ها خود، قصه اند و آنکه دو هزار سال پیش شاید اولین قصه های هزار افسان را نوشت فقط برای خفتن تو داستان نگفته بود.

/ 0 نظر / 36 بازدید