برخی چیزها را نمی توان پنهان کرد.

تمام بزهای جدا افتاده از گله برگشتند و به گله پیوستند، اما یک بز لجوج از وی اطاعت نکرد. در نتیجه،چوپان سنگی به سمتش انداخت. سنگ به یکی از شاخهای بز خورد و آن را شکست. چوپان ترسید او از بز خواهش کرد که چیزی در این مورد به بازرگان نگوید. چوپان ساده بود، در حقیقت شاخ خودش واقعیت را هویدا می کرد.

/ 0 نظر / 5 بازدید