حسن مرادی : دلم ترک خورد و آهسته شکست

کارشناس: گفت ننویس کاغذ گران است. در کارگاه ما نمی شود خواند. نویسنده رفت. کارشناس گفت: نوشته خودم را وقت خواندن ندارم! نوشته دیگران را در کارگاه قصه و داستان بخوانیم، چرا؟ نویسنده برود بر نگردد.

نویسنده میوه فروشی رفت و برگشت! نویسنده قصابی رفت برگشت!؟ نویسنده به نانوایی رفت. برنگشت.

/ 0 نظر / 6 بازدید