بلقیس سلیمانی : بازی عروس و داماد

سند آزادی

رعنا که به خانه آمد، سرش را روی شکم برآمده‌ی مادرش گذاشت و با داداش کوچولویش سلام و احوالپرسی کرد. مادر زایمان کرد اما بدون داداش کوچولو به خانه برگشت و به رعنا گفت داداش کوچولوش مرده است. پدر بعد از سه سال از زندان آزاد شد. رعنا از هر دری برای پدرش حرف زد و از مرگ داداش کوچولویش. مرد دو هفته بعد از آزادی، زنش را خفه کرد. یک ماه بعد فهمید پولی که با آن رضایت شاکیانش جلب شده، ثمره‌ی اجاره‌ی رحم زنش به یک زوج بدون بچه‌ی پولدار بوده است.

/ 0 نظر / 41 بازدید