مدیریت زمان و مکان

 

مردی سوار بر بالن در حال حرکت، ناگهان به یاد آورد قرار مهمّی دارد؛ ارتفاعش را کم کرد و از مردی که روی زمین بود پرسید: ببخشید آقا؛ من قرار مهمّی دارم، ممکنه به من بگویید؛ کجا هستم؟ تا ببینم به موقع به قرارم می رسم؟ مرد روی زمین گفت: شما در ارتفاع ۶ متری در طول جغرافیایی "۱٨'۲۴' ۸۷ و عرض جغرافیایی "۴۱'۲۱' ۳۷ هستید. مرد بالن سوار گفت: شما باید مهندس باشید. مرد روی زمین جواب داد: بله، از کجا فهمیدید؟ مرد بالن سوار: چون اطلاعاتی که شما به من دادید اگر چه کاملا ً دقیق بود، به درد من نمی خورد و من هنوز نمی دانم کجا هستم و نمی دانم به موقع به قرارم می رسم یا نه؟ مرد روی زمین گفت: شما باید مدیر باشید. مرد بالن سوار پاسخ داد: بله، از کجا فهمیدید؟ مرد روی زمین: چون شما نمی دانید کجا هستید. به کجا می خواهید بروید. قولی داده اید و نمی دانید چگونه به آن عمل کنید، انتظار دارید مسئولیت آن را دیگران بپذیرند!

/ 0 نظر / 20 بازدید