پایان شب

اما استاد از این پاسخ ها راضی نبود. شاگردها پرسیدند پس چگونه می فهمیم؟ استاد گفت وقتی غریبه ای نزدیک شود و گمان کنیم برادرمان است این لحظه است که شب به پایان می رسد و روز آغاز می شود. کورسو می کو میگوید: در تمامی جهان هیچ غریبه ای وجود ندارد.

/ 1 نظر / 10 بازدید
ملودیکا

خدایا ، تو را شکر می گویم ... برای کلماتت و راز شگفت انگیز آنها که مرا با خود به جهان دیگری میبرند ... و اینکه مدام به یادم میاوری مرا به سان آن دانه ی خردل فراموش نکرده ای