مثنوی جلال الدین محمد مولوی : مارگیر بغداد

مارگیر به کنار رودخانة رفت تا اژدها را به نمایش بگذارد, مردم از هر طرف دور او جمع شدند و او منتظر بود تا جمعیت بیشتری وارد شود و بتواند پول بیشتری بگیرد. اژدها را زیر  پلاس پنهان کرده بود و برای احتیاط آن را با طناب محکم بسته بود. هوا گرم شد و آفتابِ عراق, اژدها را گرم کرد، یخهای تن اژدها باز شد و ناگهان تکان خورد، مردم ترسیدند و فرار کردند، اژدها طنابها را پاره کرد و از زیر پلاسها بیرون آمد و به مردم حمله بُرد. مردم زیادی در هنگام فرار زیر دست و پا کشته شدند. مارگیر از ترس برجا خشک شد و از کار خود پشیمان گشت. در یک لحظه اژدها مارگیر را یک لقمه کرد و خورد و دور درخت پیچید تا استخوانهای مرد در شکم او خُرد شود. شهوتِ ما مانند اژدهاست اگر فرصتی پیدا کند, زنده می‌شود و ما را می‌خورد.

/ 0 نظر / 79 بازدید