نیمه شرافتمندانه زندگی از نگاه ویلان پتی اف

بعد ها شنیدم او سی سال آزگار به همین نحو گذران روزگار کرده است روز آخر که من از اداره منتقل می شدم، ویلان روی سکوی جلوی دبیرخانه نشسته بود و سیگار برگ می کشید. به سراغ اش رفتم تا از او خداحافظی کنم. کنارش نشستم و بعد از کلی حرف مفت زدن عاقبت پرسیدم که چرا سعی نمی کند زندگی اش را سر و سامان بدهد تا از این وضع نجات پیدا کند. هیچ وقت یادم نمی رود، همین که سوال را پرسیدم به سمت من برگشت و با چهره ای متعجب آن هم تعجبی طبیعی و اصیل پرسید: کدام وضع؟

بهت زده شدم. همین طور که به او زل زده بودم، بدون این که حرکتی کنم ادامه دادم همین زندگی نصف اشرافی نصف گدایی. ویلان با شنیدن این جمله همان طور که زل زده بود به من ادامه داد: تا حالا سیگار برگ اصل کشیدی؟ گفتم: نه. گفت: تا حالا تاکسی دربست گرفتی؟ گفتم: نه. گفت: تا حالا با یه دختر خوشگل قرار گذاشتی؟ گفتم: نه. گفت: تا حالا پدر و مادرت رو بردی سفر؟ گفتم: نه. گفت: تا حالا غذای فرانسوی خوردی؟ گفتم: نه. گفت: تا حالا یه هفته مسکو موندی خوش بگذرونی؟ گفتم: نه. گفت: خاک بر سرت، تا حالا زندگی کردی؟ گفتم: آره ... نه ... نمی دونم ...

ویلان همین طور نگاهم می کرد، نگاهی تحقیر آمیز و سنگین، حالا که خوب نگاهش می کردم مردی جذاب بود و سالم. به خودم که آمدم ویلان جلویم ایستاده بود و تاکسی رسیده بود. ویلان سیگار برگی تعارفم کرد و بعد جمله ای را گفت که مسیر زندگی ام را به کلی عوض کرد، ویلان پرسید: می دونی تا کی زنده ای؟ جواب دادم: نه. ویلان گفت: پس سعی کن دست کم نصف ماه رو زندگی کنی.

هر 60 ثانیه ای را که با عصبانیت، ناراحتی و یا دیوانگی بگذرانیم، از دست دادن یک دقیقه از خوشبختی است که دیگر به تو باز نمیگردد. زندگی کوتاه است، زنده گی قواعد خاصی ندارد، سریع فراموش کن، به آرامی ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدودیت بخند، هیچ چیزی که باعث خنده ات میگردد را رد نکن. در حقیقت هر لحظه را که از دست دهیم دیگر باز نمی گردد.

/ 0 نظر / 41 بازدید