عواقب رفتار بد

پدر به او یاد داد تا بتواند روزهای بعد رفتارش را بهتر کنترل کند و طی هفته های بعد پیشنهاد کرد اکنون که رفتارش را بیش تر کنترل کرده است، می تواند هر روز یک میخ را از دیوار بیرون بکشد. روزها گذشت. پسرک سرانجام به پدرش گفت که تمام میخ ها را بیرون کشیده است. پدر دست پسرش را گرفت و سمت دیوار برد. پدر گفت: تو خوب شده ای اما به این سوراخهای دیوار نگاه کن. دیوار دیگر شبیه اولش نیست. وقتی چیزی را با عصبانیت بیان می کنی، سوراخی مثل این ایجاد می کنی، کار تو مانند زدن چاقو به فرد مقابلت است. مهم نیست که چقدر از این کار اظهار تاسف کنی، جراحت و جای آن همچنان باقی می ماند.

کاغذ سفید را هر چقدر هم که تمیز و زیبا باشد کسی قاب نمی گیرد. برای ماندگاری در ذهن ها باید حرفی برای گفتن داشت. همیشه غمگین ترین لحظات انسان توسط  کسی ساخته می شود که شیرین ترین لحظات را برای او ساخته است. لحظه های شاد، مثل خواندن افسانه ها و داستان ها. درس هایی از حقیقت، برای ماندگاری در وجود ماست.

/ 1 نظر / 23 بازدید