یک گام به سوی خویش

پیام او مرا به این نتیجه رساند که برای نجات از استحاله انسان در شیطان، باید به عرفان پناه برد و از افسانه های پوچ گریخت. داستان انسان، داستان تشنگی و فراموشی است، دل اگر در سینه باشد، بر آستانه ی حق است؛ اوست تنها نجات دهنده ی ستوده شده.

/ 1 نظر / 5 بازدید