والتر بنیامین : خیابان یک طرفه

منشی وارد می‌شود: یا احضار شده، یا ‏سرزده آمده است. خیلی خوشگل است؛ و چه کارفرما در مقابل جدابیت ‏خانم تاکنون مقاومت کرده باشد، چه قبلاً موضع خودش را به عنوان یک تحسین‌کننده ابراز داشته باشد، شما او را چندین بار برانداز می‌کنید؛ و زن ‏می‌داند چگونه از همین، به نفع خود در مقابل رئیس استفاده کند. پرسنل ‏شرکت مدام در حرکت‌اند و فیش‌دان‌هایی را درست می‌کنند که شما می‌دانید در میان آنها تحت سرفصل‌های خاصی وارد شده‌اید. خسته ‏می‌شوید. آن دیگری با لامپی که پشت سرش است، این را با خشنودیِ ‏خاطر از چهره‌ی خیره و فورانی‌تان حدس می‌زند. مبل نیز تاثیر خود را نشان می‌دهد؛ طوری روی این صندلی به عقب لم داده‌اید که انگار در مطب دندانپزشکی باشید و دست آخر می‌پذیرید که این روالِ ناراحت کننده، باید شکل اصولیِ کارها باشد. دیر یا زود، نوبت پرداختِ قبضِ این معامله هم فرا خواهد رسید.

/ 0 نظر / 30 بازدید