دزد عقیده نباش!

 

 

دزدی در راهی، بسته ای یافت که در آن چیز گرانبهایی بود و دعایی نیز پیوست آن بود. دزد بسته را به صاحبش برگرداند. او را گفتند : چرا این همه مال را از دست دادی؟! گفت: صاحب مال عقیده داشت که این دعا، مال او را حفظ می کند. من دزد مال او هستم، نه دزد دین. اگر آن را پس نمی دادم و عقیده صاحب آن مال، خللی می یافت عقاید او، آن وقت من، دزد باورهای او نیز بودم و این کار دور از انصاف است!

/ 0 نظر / 23 بازدید