تکامل

پرسش اساسی این است که دیدگاه قرآن و تحلیل آن از آفرینش و تکامل انواع موجودات، چگونه است؟ خداوند می فرمایند تا در آفاق و انفس تفکر کنیم. به هرحال تحلیل درست آن است که تکامل نه ضد خداست و نه با آموزه های قرآنی در تضاد است. پس باید در آیات قرآن، زمین و آسمان تحقیق علمی کرد و به داستان های دیگر بسنده نکنیم.

/ 0 نظر / 9 بازدید