سید احمد وکیلیان : همه‌دان

خبر در شهر پیچید، تا اینکه جوان کچلى درآمد: من مى‌روم و جوابش را مى‌دهم. اگر کشت، اول مرا بکشد. اگر نه که شهر را ببخشد و برود. مردم قبول کردند و جوان، شترى خواست و بزى و خروسی. آمد خدمت شاه، دعا و ثنا و کرنش را به‌جا آورد و گفت: شاها، در خدمت حاضرم. شاه گفت: اى جوان مگر بزرگ‌تر از تو در این شهر نبود که تو را فرستادند؟ جوان گفت: پادشاه به سلامت باد. ما در این شهر از شتر بزرگ‌تر نداریم. شاه گفت: آدم متشخصى که بیاید و جواب مرا بدهد، نبود؟ جوان جواب داد: پادشاه به سلامت باد. ما در شهر از خروس متشخص‌تر نداریم. شاه گفت: یعنى ریش سفید این شهر توئی؟ جوان گفت: ما از بز ریش سفیدتر نداریم.

بخت‌النصر مجاب شد و گفت: خوب جوان، خودت را براى سؤال اول آماده کن. در دنیا خرابه بیشتر است یا آبادی؟ جوان گفت: معلوم است. خرابه. چون آنچه خراب است که هیچ آنچه که هنوز خراب نشده هم خراب خواهد شد. شاه سؤال دوم را پرسید: در دنیا مرده بیشتر است یا زنده؟ جوان پاسخ داد: مرده. چون آنکه مرده است که مرده، آن هم که هنوز نمرده روزى خواهد مرد. شاه سومین سؤال را پرسید: در دنیا زن بیشتر است یا مرد؟ جوان گفت: زن. شاه گفت: چرا؟ جوان جواب داد: زن که زن است. آن کسى هم که قول و لسان مردى ندارد، زن است. بخت‌النصر مجاب شد و همدان را قتل و غارت نکرد و از آن به بعد این شهر را همه‌دان گویند.

/ 0 نظر / 13 بازدید