امین محمدپور : دو سال خدمت؛ سی سال خاطره

بیشتر مردان خاطرات دوران خدمتشان را به خوبی به یاد دارند. هر جا بحث از سربازی باشد نحوه خدمت خود را برای دیگران تعریف می کنند، آن هم با جزئیاتی که بعضی وقت ها باعث می شود تا شنونده انگشت حیرت به دندان بگزد. به همین می گویند یک مرد می تواند 2سال خدمت کند و 30 سال آن را برای دیگران تعریف کند، بدون یک مورد خاطره تکراری. آنها معمولا برای رسیدن به آخرین روز 21 ماه خدمت دائم دلهره دارند که مبادا به خاطر اضافه خدمت، کارت پایان خدمت دیرتر به دستشان برسد؛ کابوسی که از روزهای قبل از سربازی با آنها هست.

از مهم ترین مزایای سربازی سحر خیزی و تنظیم دقیق زمان خواب است. بعد از خدمت بدون اینکه کسی آنها را بیدار کند سر ساعت 5 بیدار می شوند. آنها ابتدا در روزهای اول اعزام خیلی پشیمان هستند که چرا دفترچه سربازی را پست کرده اند اما بعدا به پادگان و محیط آنجا وابسته می شوند؛ مخصوصا به هم خدمتی ها، طوری که در روز آخر با چشمان اشک آلود از هم وداع می کنند.

/ 0 نظر / 32 بازدید