حسین آذرشب : مرد و فرشته

مرد روزى به یکى از فرشتگان گفت: مرا با خود ببر. فرشته قبول نکرد و گفت: تو نمى‌توانى همراه من باشی. مرد اصرار و الحاح کرد. فرشته به او گفت: به شرطى تو را همراه خود مى‌برم که هر چه دیدى هیچ نگوئى و اعتراضی نکنی. مرد پذیرفت. آن دو با هم راه افتادند. روزى به پیرمردى صد ساله رسیدند. فرشته گفت: بار خدایا، صد سال دیگر به این پیرمرد عمر عطا کن. دوباره حرکت کردند و رفتند تا جائى رسیدند که عروسى بود، فرشته گفت: بار خدایا، جان داماد را بگیر و جشن را به عزا تبدیل کن!

مرد طاقت نیاورد و به فرشته گفت: این چه دعاهائى است که مى‌کنی؟ براى پیرمرد آرزوى صد سال عمر، براى جوان در حجله، آرزوى مرگ مى‌کنی؟ فرشته گفت: مگر قرار نبود حرفى نزنى و اعتراضى نکنی؟ مرد گفت: در حقیقت من باید راز این دعاهاى عجیب را بدانم، تو را به خدا جریان و داستان این موضوع ها را به من بگو. فرشته گفت: آن پیرمرد صد سال عمر کرده بود و در این صدسال حتى یک‌بار نام خدا را بر زبان جارى نکرده بود و این جوان، معصوم به دنیا آمده و معصوم زندگى کرده، و ورد زبانش ذکر خدا بوده.

من براى آن پیرمرد آرزوى عمر کردم تا شاید نام خدا را بر زبان جارى کند و گناهانش کم شود یا مؤمن گردد و براى این جوان آرزوى مرگ کردم تا معصوم بمیرد و آلوده دنیا نگردد. آنگاه فرشته به مرد گفت: حالا هر چه دارى به من بده. مرد گفت: جز این پر کبوتر هیچ‌چیز ندارم. فرشته گفت: همان پر را بده. تا مرد پر را به فرشته داد، انگار هر چه دیده و شنیده بود جز خواب و خیال چیزی بیش نبوده است.

/ 0 نظر / 14 بازدید