ابوریحان محمدبن احمد بیرونی

هر طرف را نظر کردند اثری از استاد نبود! یکی از شاگردان که از آغاز چشمش به استاد بود و او را دنبال می نمود در میانه کوچه جلوی استاد را گرفت و پرسید: استاد شاعر با شما کار داشت! چگونه است دیروز آدمکشی به دیدارتان آمد پاسخ پرسش هایش را گفتید و امروز شاعر و نویسنده ایی سرشناس آمده، محل درس را رها نمودید؟! ابوریحان گفت: بزهکار تنها به خودش و معدودی لطمه میزند، اما نویسنده و شاعر می تواند کشوری را به آتش کشد!

/ 0 نظر / 6 بازدید