ما از نسل صدف هاییم!

 

ماسه ها فراموشکارترین رفیقان راهند. پا به پایت می آیند، آنقدر که گاهی سماجتشان در همراهی حوصله ات را سر می برد. اما کافی است تا اندک بادی بوزد یا خرده موجی برخیزد تا برای همیشه از حافظه ضعیفشان رد پایت پاک شود !ما از نسل ماسه ها نیستیم ، از نسل صدفهاییم ! صدفهایی که به پاس اقامتی یک روزه تا دنیا دنیاست صدای حقیقت را برای هر گوش شنوایی زمزمه میکنند!

/ 0 نظر / 11 بازدید