لئوبوسکالیا : قبول خطر

 

پدر و مادری، کودک خود را به پارک برده بودند، کودک داشت به طرف دریاچه می رفت و پدر با دیدن آن منظره سعی کرد تا مانع کودک شود. مادر بی همتا و دوست داشتنی، دوید و جلوی کودک را گرفت و سپس به پدر گفت: بگذار برود! بچه تاتی تاتی کرد و به جلو رفت. این داستان پایان غم انگیزی ندارد. کودک غرق نشد. قلب مادر به سختی می زد. اما تعالی انسان منوط به قبول خطر است. جرأت را مانند صحبت کردن به کودک آموخت!

/ 0 نظر / 16 بازدید