حقیقت، داستان و افسانه

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

تیر 94
3 پست
خرداد 94
35 پست
اسفند 93
48 پست
بهمن 93
64 پست
دی 93
70 پست
آذر 93
75 پست
آبان 93
87 پست
مهر 93
57 پست
شهریور 93
70 پست
مرداد 93
85 پست
تیر 93
81 پست
خرداد 93
93 پست
اسفند 92
29 پست
بهمن 92
38 پست
دی 92
46 پست
آذر 92
54 پست
آبان 92
29 پست
مهر 92
46 پست
شهریور 92
64 پست
مرداد 92
47 پست
تیر 92
64 پست
خرداد 92
63 پست
اسفند 91
35 پست
بهمن 91
42 پست
دی 91
32 پست
آبان 91
17 پست
آبان 90
13 پست
آبان 89
8 پست
آبان 88
17 پست
آبان 87
16 پست
شهریور 83
1 پست
گراف ابریشم (آموزشی)
ویدئوهایم در مورد آموزش ریاضیات گسسته، تاریخ هنر و مشاوره انتخاب رشته