شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

شرط عشق

کلمات کلیدی :

 

دختر جوانی آبله سختی گرفت و بستری شد. بیماری زن شدت گرفت و آبله تمام صورتش را پوشاند. مرد جوان عصا زنان به عیادت نامزدش می رفت و از درد چشم می نالید. موعد عروسی فرا رسید و زن نگران صورت خود که آبله آنرا از شکل انداخت. مردم گفتند: چه خوب عروس نازیبا همان بهتر که شوهرش نابینا باشد. ۲۰ سال بعد زن در اثر بیماری مهلکی از دنیا رفت، مرد عصایش را کنار گذاشت و چشمانش را گشود. همه تعجب کردند. مرد گفت: من کاری جز شرط عشق را به جا نیاوردم.