شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

چه کسی مراقب ماست؟

کلمات کلیدی :

 احساس و تعهد

خانه های ژاپنی دارای فضایی خالی بین دیوارهای چوبی است. شخصی دیوار خانه اش را برای نوسازی خراب کرد، در حین تخریب دیوار، مارمولکی را دید که میخی از بیرون به پایش زده بودند! دلش سوخت. وقتی میخ را دید، تعجب کرد! میخ ده سال پیش هنگام ساختن خانه کوبیده شده بود! و در این فکر بود که چطور مارمولک ده سال در چنین موقعیتی زنده مانده است! در این قسمت تاریک و بدون حرکت. متحیر از این مساله کارش را تعطیل کرد. همان طور که به مارمولک نگاه می کرد یک دفعه مارمولکی دیگر با غذایی در دهانش ظاهر شد! مرد شدیدا منقلب شد. ده سال مراقبت!