شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

ایراد نگیر، دیگران را بفهم!

کلمات کلیدی :

 

اگر کسی بیش از حد می خندد حتی به مسائل خیلی ساده و معمولی؛ او از درون به شدت اندوهگین است! اگر کسی بیش از حد می­خوابد، مطمئن باشید که او احساس تنهایی می­کند. اگر کسی کمتر حرف می­زند و یا در زمان حرف زدن بسیار سریع صحبت میکند؛ این بدان معناست که رازی برای پنهان کردن دارد. اگر کسی قادر نیست بگرید، او دارای شخصیتی ضعیف است.


اگر کسی بطور غیر نرمال غذا می­خورد، از استرس و فشارِ زیاد رنج می­برد. اگر کسی به سادگی می­گرید، حتی در برابر مسائل خیلی ساده، او فردی بی گناه و دل نازک است. اگر کسی به سرعت عصبانی می­شود، حتی برای مسائل کوچک و پیش پا افتاده، این بدان معناست که او عاشق شده است. گاهی این موارد صدق می کند، سکوت کنید، زیرا شما روانپزشک نیستید، قرار هست فقط یکدیگر را درک کنیم.