شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

خواجه عبدالله انصاری : کعبه ی دل

کلمات کلیدی :

 

بدانکه ابراهیم (درود و رحمت خداوند بر او باد) در ظاهر، کعبه ای بنا کرد از سنگ و گل و در باطن کعبه ای است از جان و دل، آن کعبه، ساختهی ابراهیم و این کعبه، بنا کردهی رب جلیل. آن کعبه، منظور نظر مؤمنان و این کعبه، نظرگاه خداوند رحمان. آن کعبهی حجاز و این کعبهی راز. آن کعبه ی انصاف خلایق و این کعبه ی عطای حضرت خالق. آنجا چاه زمزم است و اینجا آه دمادم، آنجا مروه و عرفات و اینجا محل نور ذات. آنجا از تمامی بت ها خالی گشت، تو کعبه ی دل را از اصنام هوی و هوس پاک گردان.