شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

راه نفوذ

کلمات کلیدی :

 

دو قطره آب که به هم نزدیک شوند، تشکیل یک قطره بزرگتر میدهند اما دو تکه سنگ هیچگاه با هم یکی نمی شوند! پس هر چه سخت تر و قالبی تر باشیم، فهم دیگران برایمان مشکل تر و در نتیجه امکان بزرگتر شدنمان نیز کاهش می یابد. آب در عین لطافت در مقایسه با سنگ به مراتب سر سخت تر و در رسیدن به هدف خود مصمم تر است. سنگ پشت اولین مانع می ایستد. اما آب راه خود را به سمت دریا می یابد.


در زندگی، معنای واقعی سرسختی، استواری و مصمم بودن را در دلی نرم و گذشتی وافر جستجو کنید. گاهی لازم است کوتاه آمد. گاهی نمی توان بخشید و گذشت اما می توان چشم ها را بست و عبور کرد. گاهی مجبور می شوی نادیده بگیری، گاهی نگاهت را به سمتی بدوز که نبینی، با آگاهی و شناخت، آنگاه بخشیدن را خواهی آموخت.