شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

جان اولیور هاینز : شانس و اقبال

کلمات کلیدی :

 

جان اولیور هاینز معتقد است؛ مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزند و از آن غولی می سازند که نامش تقدیر است. اما ببینیم نظر سطحی عوام مردم در خصوص این کلمه چیست؟ داستان زیبایی است. در روزگاران کهن پیرمرد روستا زاده ای پسر و اسبی داشت. روزی اسب پیرمرد فرار کرد و همه همسایگان برای دلداری به خانه اش آمدند و گفتند: عجب شانس بدی آوردی که اسبت فرار کرد.


روستا زاده ی پیر در جواب گفت: از کجا می دانید که این از خوش شانسی من بوده یا بد شانسی ام؟ همسایه ها با تعجب گفتند: خب معلومه که این بد شانسیه. یک هفته از ماجرا نگذشته بود که اسب پیرمرد همراه یک اسب مادیان وحشی زیبای سفیدی به مزرعه برگشت. این بار همسایه ها برای تبریک نزد پیرمرد آمدند: عجب اقبال بلندی داشتی که اسبت همراه این مادیان زیبا به خانه برگشت. پیرمرد بار دیگر در جواب گفت: از کجا می دانید که این از خوش شانسی من بوده یا بد شانسی ام؟ فردای آن روز پسر پیرمرد حین سواری با مادیان وحشی، زمین خورد و پایش شکست. همسایه ها بار دیگر آمدند و گفتند: عجب شانس بدی آوردی!

پیر مرد گفت: از کجا می دانید که این از خوش شانسی من بوده یا بد شانسی ام؟ چند نفر از همسایه ها با عصبانیت گفتند: خوب معلومه از بدشانسی تو بوده پیرمرد! چند روز بعد نیروهای دولتی برای سربازگیری از راه رسیدند، تمام جوانان را برای جنگ در سرزمینی دوردست با خود بردند. پسر کشاورز پیر به خاطر پای شکسته اش از اعزام معاف شد. همسایه ها برای تبریک به خانه پیرمرد رفتند: عجب شانسی آوردی که پسرت معاف شد! کشاورز پیر گفت: از کجا می دانید که ...

ما می توانیم تمام عمر خود را صرف برچسب زدن به رویدادهای مختلف باشیم: این خوب است  و آن بد، بی فایده است. ما تنها یک درصد از کل واقعیت را می بینیم. تا زمانی که به بد بودن اوضاع و احوال، ایمان داشته باشید هیچ تغییری در اوضاع و احوال به وجود نخواهد آمد. تا زمانی که با داد و فریاد، جنگ و دعوا به استقبال روزهای زندگیتان می روید هیچ پیشرفتی در زندگی نخواهید دید. در حقیقت فقط لحظه ای که نوع نگاه خود را به زندگی تغییر دهید، همه چیز دستخوش تغییر می شود.