شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

پایان شب

کلمات کلیدی :

 

استادی شاگردانش را جمع کرد و از آنها پرسید: چگونه می توانیم لحظه ی دقیق پایان شب و شروع روز را تشخیص دهیم؟ یکی از شاگرد ها گفت: وقتی از دور بتوانیم گوسفندی را از سگی تشخیص دهیم. دیگری گفت: وقتی می فهمیم روز شده که بتوانیم یک دانه زیتون را از انجیر تشخیص بدهیم.


اما استاد از این پاسخ ها راضی نبود. شاگردها پرسیدند پس چگونه می فهمیم؟ استاد گفت وقتی غریبه ای نزدیک شود و گمان کنیم برادرمان است این لحظه است که شب به پایان می رسد و روز آغاز می شود. کورسو می کو میگوید: در تمامی جهان هیچ غریبه ای وجود ندارد.