شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

سعدی شیرازی (ابومحمد مُصلِح‌الدین بن عَبدُالله) : حکایت

کلمات کلیدی :

پند به نادان، باران است در شوره زار

‏مردکی را چشم درد خاست، پیش بیطار (دامپزشک) رفت که دوا کن، بیطار از آنچه در چشم چارپای می‌کند، در دیده ‏او کشید و کور شد! حکومت به داور بردند. گفت: بر او هیچ تاوان نیست، اگر این خر نبودی پیش بیطار نرفتی! مقصود آنست تا بدانی که هر آن‌که ناآزموده را کار بزرگ فرماید با آن‌که ندامت برد به نزدیک خردمندان به خفت رأی منسوب گردد.


دانا به اشاره ابرو کار کند و نادان به زخم چوگان

عاقل به کنار آب تا پل می‌جست           دیوانه پابرهنه از آب گذشت