شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

شهیندخت بهزادی : آداب معاشرت

کلمات کلیدی :

 

روزی مردی جایش را در اتوبوس به خانمی تعارف کرد. خانم به قدری از عمل آن مرد متعجب شد که از هوش رفت. وقتی او را به هوش آوردند، از آن آقا به خاطر کاری که کرده بود تشکر کرد، این بار آقا از تعجب بی هوش شد! در زندگی هر یک از ما دو راه وجود دارد، راه خوب و راه بد. اگر بعضی راه خوب را انتخاب می کنند برای آن است که راه بد بر اثر کثرت عبور بسته است!


عنصرالمعالی قابوس ابن وشمگیر، مولف قابوس نامه، یکی از قدیمی ترین کتاب های آداب دانی در جهان، نوشته است: فرهنگ و هنر آموختن تو را به دو چیز حاصل شود، یا به کار بستن آن چیز که دانی یا به آموختن آن چیز که ندانی!