شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

داستان ابلیس

کلمات کلیدی :

 

مردی کنار بیراهه ای ایستاده بود. ابلیس را دید که با انواع طنابها به دوش درگذر است. کنجکاو شد و پرسید: این طناب ها برای چیست؟ ابلیس جواب داد برای اسارت آدمیزاد. طناب های نازک برای آدم های ضعیف و سست. طناب های کلفت هم برای انان که دیر وسوسه می شوند. سپس از کیسه ای طناب های پاره شده را بیرون ریخت و گفت: اینها را هم انسان هایی که راضی به رضای خدایند و اعتماد به نفس داشتند پاره کرده اند و اسارت را نپذیرفتند. شخصی گفت: طناب من کدام است؟


ابلیس گفت: اگر کمکم کنی این ریسمان های پاره را گره زنم خطای تو را به حساب دیگران می گذارم! مرد قبول کرد! ابلیس خنده کناه گفت: عجب با این ریسمان های پاره هم می توان انسان هایی چون تو را به بندگی گرفت.