شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

روز دختران مبارک

کلمات کلیدی :

 

دُختر از ریشه ی دوغ است که در میان مردمان آریایی به معنی شیر بوده است. ریشه  واژه دختر «دوغ دَر» بوده به معنی شیردوش زیرا درجامعه ی کهن ایران باستان کار اصلی او شیر دوشیدن بود، به  Daughter  در انگلیسی توجه کنید،  gh در انگلیسی کهن تلفظی مانند تلفظ آلمانی داشته و «خ» تلفظ می شده، همچنین در اوستا این واژه به صورت دوغْــذَر  Doogh-thar  و در پهلوی دوخت تلفظ می گردید. دوغ در در اثر فرسایش کلمه به دختر تبدیل شده است.


سیمین بهبهانی : دوباره می‌سازمت وطن!

 دوباره می‌سازمت وطن! اگر چه با خشت جان خویش. ستون به سقف تو می زنم، اگر چه با استخوان خویش. دوباره می بویم از تو گُل، به میل نسل جوان تو. دوباره می شویم از تو خون، به سیل اشک روان خویش. دوباره ، یک روز آشنا، سیاهی از خانه میرود، به شعر خود رنگ می زنم، ز آبی آسمان خویش. اگر چه صد ساله مرده ام، به گور خود خواهم ایستاد، که بردَرَم قلب اهرمن، ز نعره ی آنچنان خویش.

کسی که « عظم رمیم» را، دوباره انشا کند به لطف، چو کوه می بخشدم شکوه، به عرصه ی امتحان خویش. اگر چه پیرم ولی هنوز، مجال تعلیم اگر بُوَد، جوانی آغاز می کنم ، کنار نوباوگان خویش. حدیث حب الوطن ز شوق، بدان روش ساز می کنم، که جان شود هر کلام دل، چو برگشایم دهان خویش. هنوز در سینه آتشی، بجاست کز تاب شعله اش گمان ندارم به کاهشی، ز گرمی دمان خویش، دوباره می بخشی ام توان، اگر چه شعرم به خون نشست، دوباره می سازمت به جان، اگر چه بیش از توان خویش.