شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

شار مارگولیس : عشق

کلمات کلیدی :

دلیل اینکه مردها به قهر پناه می‌برند این است که می‌خواهند خود را از طغیان احساسات حفظ کنند 

سعی می کنم به پرسش هایی که بشر در طول هزاران سال در برابر آن گیج و سرگشته مانده است پاسخ دهم. پیام های شهودی از کجا می آیند؟ بعد از مرگ برای ما چه اتفاقی می افتد؟ ارواح چگونه می توانند حصار مرگ را برای صحبت کردن بشکنند؟ چگونه این پیام ها را ارزیابی کنیم تا مطمئن شویم آنها واقعاً به ما در راه رسیدن به یک زندگی هماهنگ به ما کمک می کنند؟


مرگ پایان زندگی نیست. تقریباً همواره حضور ارواح را پیرامون کسانی که برایشان غیبگویی می کنم، احساس می کنم. معمولاً ارواح عزیزانی هستند که دیگر روی این کره ی خاکی وجود ندارند ولی در سطحی دیگر هنوز وجود دارند و عشق می ورزند. پدرم در کتاب دعایی که به من داد چنین نوشت: خدا عشق است، عشق خداست، دوستت داریم، مامان و بابا. عشق والاترین نیروی انرژی در کیهان است و وقتی می میریم، چیزی که همه ما را به هم پیوند می زند، آن پل، انرژی عشق است.