شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

تکامل

کلمات کلیدی :

 

براساس گزارش های توراتی، عمر انسان در زمین بیش از هفت تا هفتاد هزار سال تجاوز نمی کند. حضرت آدم به عنوان نخستین بشر و فرزندان وی، مدت کوتاهی در زمین زیسته اند. این درحالی است که یافته های علمی قطعی از سنگواره ها و استخوان های سالم، عمر بشر در زمین را بیش از میلیون ها سال دانسته است. در حقیقت یافته های علوم دیگر نیز به شکل قطعی اموری مانند آن چه گفته شده را تبیین می کند. روند و فرایند آفرینش موجودات در زمین به شکلی دیگر برخلاف افسانه ها و اسطوره های توراتی می باشد.


پرسش اساسی این است که دیدگاه قرآن و تحلیل آن از آفرینش و تکامل انواع موجودات، چگونه است؟ خداوند می فرمایند تا در آفاق و انفس تفکر کنیم. به هرحال تحلیل درست آن است که تکامل نه ضد خداست و نه با آموزه های قرآنی در تضاد است. پس باید در آیات قرآن، زمین و آسمان تحقیق علمی کرد و به داستان های دیگر بسنده نکنیم.