شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

پروفسور وین دایر : من کافی هستم!

کلمات کلیدی :

 

به خودتان خاطر نشان کنید که خداوند شما را با عشق کامل که تغییر ناپذیره آفریده است. بدن و ذهن شما تغییر میکند اما شما نه بدن و نه ذهن هستید بلکه به صورت روح که عشق خالص است آفریده شده اید. این همان نقطه ای است که می خواهید بر آن متمرکز شوید. پیوسته به یاد آورید که آفریده خدا و ورای جهان پدیدار شده هستید و هیچ ترسی ندارید. خودتان را ببخشید و به بازگشت عشق به زندگیتان خوشامد بگویید. در حقیقت بیشتر مهربانی های افراد را در نظر بگیرید و نه اشتباهات  آنها را. این همان داستان حضور دوست داشتن شماست. ما همه خوب و فروتن و دوست داشتنی هستیم که گه گاه دچار گمراهی می گردیم. وقتی خوبی دیگران را ببینید و در ذهن بسپارید از خود والاتر خویش عمل کرده اید و این موجب از بین رفتن خشم و ترس میگردد.


به خودتان یاد آوری کنید که برای بخشیدن زیاد دارید و این بخشش بسیار با ارزش و گرانبها است. شما در درون خود همان نیرویی را دارید که زمین و سیارات را می چرخاند و موجب جوانه زدن دانه ها و شکفتن گلها میشود. هر نفر خدای مخصوصی ندارد بلکه یک شعور کیهانی در وجود همه جاری است. این نیروی عشق است. هر وقت در مورد الهی بودن خودتان دچار شک و تردید شدید آن را به خودتان یاد آوری کنید. و به خودتان یاد آوری کنید که همان نیرویی که در مسیح و بودا بود در شما هم وجود دارد.

به دیگران نشان دهید که دشنام دادن بی معناست. انرژی خود را بر سر بحث با دیگران هدر ندهید. هر وقت دیگران بحث را شروع کردند شما شرکت نکنید. بدانید که شما از تاریکی به نور بازگشته اید. اگر دیگران به احساس گناه ادامه دادند شما چنین نکنید. بپذیرید که شما نمی ترسیدو با صدای بلند تکرار کنید که من کافی هستم! لازم نیست چیزی را ثابت کنید. لازم نیست آنچه نیستید باشید. لازم نیست با ترسیدن از خود واقعی دور شوید. گذشته شما بهبود نخواهد یافت پس آن را رها کنید. بگذارید افکار شما در عشق بمانند و اعمال شما از این عشق جان بگیرند. این تشخیص مسیر مقدس شماست. شما واقعا میتوانید که ترس و تردید را رها کنید. آزادی از این بزرگتر وجود نخواهد داشت!