شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

پال هاوکن : جادوی فایندهورن

کلمات کلیدی :

 

 

و حقیقت ی دیگر، حکمت خداوند! در زندگی من هیچ اشتباهی یافت نمیشود. هر چه هست حکمت خداوند است. اشتباهات تنها تا پیش از آشکار شدن مفهوم ایزدیشان اشتباهند. بلاها فرستاده خداوند هستند و بدبختی ها تنها سنگ گامه هایی هستند در مسیر باریک تکاملی که همگان آن را می پیمایند. اما تنها اندکی آن را در می یابند. در یافتن این راستی، به من توانمایه و شور به جلو گام نهادن را می بخشد. در حالی که سایر انسانها گویی در راه، تنها بر زمین پا میکشند و پاشنه پای یکدیگر را لگد می کنند.


بسیاری مرا باریک بین شمرده و بر من برای هیجانی که هنگام پیش رفتن به راه می اندازم، خطا میگیرند. اما این تندی، پیشروی من است که هیجان اجتماعی پدید می آورم. حتی اشتباهم را هم تند انجام میدهم. اما بدین گونه، آیا هیچ اشتباهی در کار هست؟ داستان حکمت خداوند همان است که میگوید، خداوند همه کار ها را کم و بیش هم زمان انجام میدهد. هیچ کنش یا رخدادی نیست که تنها از روی پیش آمد یا افسانه ای ذهنی روی داده باشد. زندگی تا بیشترین حد گنجایشش از معنا و مفهوم پر شده است، مانند کیسه ی سیب زمینی که به زور پر شده، ناگهان پاره میشود.

با ناچیز ترین دگرگونی یا گسترش یافتن ادراک، بندهای کیسه کشیده شده و سیب زمینی ها چون تخم های هیجان زده کنار پاهایت به هر سو پراکنده می شوند. هر سیب زمینی ای را می توان بسته به اشتها پخته و کره مالی کرد. هیچ سیب زمینی بر نگشته نمی ماند، هر کیسه حسابی تکان داده میشود. تا هر گیر کرده کوچکی، از سیب زمینی ها، شل شده و از کیسه بیرون افتد. رویدادهایی که نمایشگر پیمانی بسته شده با سرنوشت هستند. پیمانی چنان سفت و سخت بسته شده که با آن هر دم زندگی او جادویی و فرخندگی یافته می نماید و هر چیزی درست، بی کم و کاست. همان گونه که مورد نگرش طرح بوده است به انجام میرسد من به گونه ای مثبت از آن شادی می جویم.

در آن شکوه می یابم. بدان مهر میورزم و پیوسته نشان می دهم که از کار آمد بودن مطلق آن تا چه اندازه بی هیچ پیرایه ای سپاس گزار و شگفت زده ام. چنین رخدادهایی به دیده من به هیچ وجه کوچک نیست بلکه حرکت بعدی خداوند است. در بازی که در هیچ سوی آن رقیبی در کار نیست. گونه ای بازی شطرنج کیهانی "بده برود". چه کسی میتواند زودتر از دیگری از شر همه چیز رها شود؟ من جان و دلم را هر چه را که دارم از خود بیرون میپاشم و خداوند از آن شاد شده و چند برابر آنها را به من باز میگرداند، نوبت حرکت توست دوست من!