شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

لری داسی : ضمیر انسان

کلمات کلیدی :

 

فرض کنید که هم اکنون میتوانستیم نشان دهیم که ضمیر انسان لامکان است. یعنی کاملا مستقل از مغز و جسم مادی است و تابع زمان و مکان نیست. من بر این باورم که این امر از آنچه در گذشته و در حال حاضر در مورد جسم و ارگانیسم کشف شده بسیار مهم تر است. این کشف روزنه امیدی است در مورد ماهیت درونی ما که در عصر دانش سرکوب و خاموش شده است و دیدگاه جدیدی ارائه میکند مبنی بر این که انسان چیزی بیش از گوشت و خون است.


این مطلب یکبار دیگر به جای نظریه تصادفی بودن خلقت انسان بحث خلقت انسان به وسیله خدا را مطرح میکند. این نظریه تمایل انسان را برای حرکت به سوی کمال نشان میدهد و یک بار دیگر باید روح انسان که در زندگی ما مورد بی مهری قرار گرفته است را احیا کنیم.