شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

اندرو متیوس : اجباری در عشق نیست

کلمات کلیدی :

 

شخصی به همسرش میگوید: من عاشق تو هستم و بدون تو نمی توانم زندگی کنم. اما این عشق نیست، گرسنگی است. شما نمی توانید در آن واحد هم کسی را دوست داشته باشید و بی تابانه نیازمندش باشید. عاشق واقعی کسی است که معشوق خود را آزاد می گذارد تا خودش باشد. در عشق اجباری نیست. عشق یعنی امکان انتخاب به معشوق دادن. برای آنکه کسی یا چیزی را بدست آوری، رهایش کن!