شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

داستان سطل

کلمات کلیدی :

 

 

دو سطل یکدیگر را در ته چاهی ملاقات میکنند. یکی از انها بسیار عبوس و پژمرده دل بود به همین خاطر سطل دوم برای ابراز همدردی از اولی پرسید: ببینم چته چرا ناراحتی؟سطل عبوس و دلگیر پاسخ میدهد انقدر منو ته چاه انداختند و بالا کشیدند که دیگر خسته شده ام. می دونی پر بودن برایم مهم نیست، همیشه خالی به اینجا برمیگردم. سطل دومی خنده اش میگیرد و خنده کنان میگوید تو چرا اینطور فکر میکنی؟ من همیشه خالی اینجا می ایم و پر برمیگردم. اگر تو هم مثل من فکر میکردی میتوانستی شادتر زندگی کنی.