شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

فلورانس اسکاول شین : به یگانه قدوس، اهانت نکن

کلمات کلیدی :

 

جایی که رویا نیست قوم گردنکش میشوند. یعنی اگر امید و آرزو نباشد انسان از تنگدستی و محدودیت عصیان می کند. اگر رویایی در سر نداشته باشید چه بسا در ظاهر سخت کار کنید و باز هم به جایی نرسید. رویا یعنی اینکه به وضوح ببینید به کجا دارید میروید. یعنی چشمتان را به هدف بدوزید. همه کسانی که به کارهای بزرگ دست زده اند و در اموری از این توفیق یافته اند. همین کار را کرده اند جیمز جی هیل که خط راه آهن سراسری شمال را ساخت گفته بود: پیش از کشیدن خطوط راه آهن با گوش باطن خود صدای تلق تلق واگن های قطار و سوت آنها را شنیده بود. البته موانع زیادی سر راهش قرار داشت. اما رویایی که در سر داشت چنان دقیق و روشن بود که از آن چشم بر نداشت یکی از خوش اقبالی هایش این بود که همسرش به او اعتقاد داشت. میگویند برای اینکه رویایی به حقیقت بپیوندد دو تن باید حضور داشته باشند.


اگر به خودتان ایمان داشته باشید دیگران نیز به شما اعتقاد پیدا خواهند کرد. اگر به خود و به قدرت خدا که در درون شما به ودیعه گذاشته شده است ایمان داشته باشید ترس و اضطراب از هم فرو می پاشد آنگاه پیرامون خود تموجی از یقین و اطمینان پدید می آورید. اما این امر در مورد انسان شهودی صادق است که بدون هدایت الهی حرکت نمیکند و از هیچ الهامی سر نمیپیچد. از این رو همواره در زمان و مکان درست قرار میگیرد. هرچند برای پیروی از شهود اغلب باید شهامتی عظیم داشت. کلود براگدون میگوید: شهودی زیستن یعنی چهار بعدی زیستن، مبادا با کسی که در عرصه استدلال قرار دارد الهامی را در میان بگذارید، آنچه در عبادت سوال میکنید یقین بدانید که آن را یافته اید و به شما اعطا خواهد شد و زنهار که مضطرب نشوید، مترسید . بایستید و نجات خداوند را ببینید. به یگانه قدوس اهانت نکنید و به محض اینکه قانون را دریافتید بیدرنگ خواسته شما تحقق خواهد یافت.