شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

دکتر علی شریعتی : علی (ع)

کلمات کلیدی :

 

چه رنجی بزرگتر از این که ملتی عاشق علی باشد و عاقبت یزید را داشته باشد، چه رنجی بالاتر از این که کسانیکه می بینیم در چه سطحی از معنویت، از آگاهی، از منطق و از انصاف هستند، باید از علی و از مکتب علی سخن بگویند و مردم را با علی آشنا کنند، چه رنجی بالاتر از اینکه در این دنیا یک ملتی، یک گروهی هست که مارک علی بر پیشانی سرنوشتش خورده، ولی باید از فقر، از خواب، از تخدیر، از تفرقه، از کوتاه اندیشی، از بدبینی، ضعف و ذلت رنج ببرد؛ و چه رنجی بالاتر از اینکه الان می بینیم نسل قدیم ما که به علی و به مذهب علی وفادار مانده، قدرت زایندگی و حرکت خودش را از دست داده و به جمودو توقف دچار شده و نمی تواند نسل آینده را به تاریخ و فرهنگ و مذهب علی پیوند بدهد و آنچه را که شهدای بزرگ شیعه و علمای بزرگ شیعه و بزرگان و فداکاران و مردم عاشق شیعه به این نسل سپرده اند، نمی تواند به نسل بعد از خود انتقال دهد.


این نسل کهنه می شود، فرسوده می شود و شده و دارد رو به زوال می رود و دارد می میرد و جانشینش، پوچی، و جانشینش، فقر معنوی و جانشینش، جهل و بریدگی و گسستگی با گذشته و با علی است. یک نسل وسط بین نسل آینده و گذشته وجود دارد. همه ی امید ما و سرمایه ی ما همین است، همین گروهی که هنوز در جستجوی مذهب خودشان هستند، هنوز دغدغه ی شناختن مذهب خودشان را دارند و هنوز دوست دارند که علی را، چهره ی راستین علی را بشناسند، مذهب علی را بشناسند و راهش را و مکتبش را بشناسند؛ اما آنچنان که بر آنها عرضه می شود بر ایشان قابل قبول نیست.

در حقیقت شش، دوازده و هیجده روز از ماه رمضان گذشته بود که به ترتیب تورات، انجیل و زبور نازل شد و قرآن در شب قدر، علاوه بر آن صحف ابراهیم و نوح در این ماه نازل شده است. رمضان از ماده رمض و به معنای شدت تابش آفتاب بر خاک، و شدت گرما باشد و از آن جهت رمضان گویند که با سوختن گناهان، مومن پاک شده و زوائد روحی و روانی وی تصفیه شود و آن صبر است و ثواب صبر، بهشت است و آن، ماه تصفیه باشد. گویند آن سنگ گرم باشد که هر چه در آن نهند سوزد و اگر از رمض است باران باشد که به هر چه رسد آن را شوید. ماهی که ابتدایش رحمت، میانه اش مغفرت و انتهایش رهایی از آتش است. پس هر کس داستان آن را دریابد، تمام آن ماه را روزه بدارد.